top of page

AsoY mellem mindfulness, metakognition & salut-genesis


AsoY har vist sig at være et virkningsfuldt værktøj og dialogværktøj for professionelle, der arbejder med stress, relateret angst og depression, og for dem, der enten selv er udfordret af det eller ønsker at fremme trivsel, mental sundhed og en mindful livsstil:


For app'en kan effektivt og skånsomt styrke forebygge og reducere stress, angst og depression. Naturligt og automatisk. Øjeblikkeligt og over tid. Uden at man skal lære en specifik teknik eller udøve en selvdisciplinerende praksis.


Den kan bruges forebyggende og behandlende i forløb eller på egen hånd som led i:

  • nytænkende strategiske trivselsindsatser, som mange virksomheder har fokus på pt i fht. puklen efter COVID19 og de “new ways of working”, der er opstået som følge af øget hjemmearbejde og distanceledelse. Mere om det her.

  • Kultur og Sundhedstilbud, som flere kommuner og aktører eksperimenterer med. Mere her.

For et overblik over AsoYs specifikke tilgang til stress og tilbud til virksomheder og kommuner, se her.


Uanset om du læser med, fordi du arbejder med stress, sygefravær & trivsel i et team, en HR-afdeling eller med mental sundhed, kultur & sundhed, stress og relateret angst og depression i kommunalt regi, eller er/skal/vil i forløb og optaget af det i forhold til din egen situation, får du i det følgende indblik i hvordan AsoY app'en:

  • kan bruges til at styrke og flytte fokus henimod ressourcer i og omkring den enkelte for at finde ro, løsninger, motivation, energi og handlekraft.

  • læner sig op ad de teknikker, man bruger til fokusering og opmærksomhedstræning inden for mindfulness og metakognitiv psykologi og stress coaching, og samtidig adskiller sig markant fra dem (og fra kunstterapi).


Uanset om du skal bruge AsoY i din egen proces eller til at støtte andre i at komme godt igennem deres, vil du erfare, at du og de vil få adgang til ressourcer i og omkring sig selv, som kan bruges med det samme i din og deres situation.


Vi har testet metoden med over 500 mennesker.

Vi ved den virker.

Uanset om det er stressramte, sårbare eller ej og uanset om de interesserer sig for kunst eller ej, så oplever over 90% af testpersonerne, at de får kontakt med sig selv, deres ressourcer og behov. De oplever, at mentale tilstand ændrer sig, hver gang de bruger app’en – også kun i de 10 sekunders visuel nudging, de opfordres til at lave hver dag.


“App’en giver mig en pause fra tankemylder og det kaos, der er omkring mig.

Deltager i forløbet “Kulturvitaminer”, KUNSTEN i Ålborg


“App’en hjalp mig med at bruge kunsten til at fokusere mit sind, da mit stressforløb var sværest”

Tidligere stressramt konsulent, der brugte app'en på egen hånd.


AsoY træner og støtter den enkelte i at tage lederskab over deres egen situation, så de kan hjælpe sig selv – se en løsning ud af det og handle på den. For dét IKKE at kunne se en løsning, man kan handle på, er en af de faktorer, der ofte udløser stress. Læs mere om AsoY, Personligt Lederskab & Stress her.


Det funger, fordi app’en hjælper dem med at flytte fokus fra uro, handlingslammelse og stress- og angstsymptomer til ro, tillid, retning, motivation og mod til at tage det næste skridt for at få det bedre. Uden at de skal gøre andet end at lade sig guide af app’en.DET AFGØRENDE FOKUS SKIFT:


VÆK FRA PROBLEM

HENIMOD RESSOURCE


Ret beset er det jo nemt at flytte fokus. Vi gør det mange gange om dagen uden at tænke over det – ikke mindst, når vi bliver afbrudt og distraheret. Men når det drejer sig om bevidst at flytte fokus fra fysiske symptomer og mentale eller emotionelle blokeringer, som er ti skridt foran bevidstheden og styrer ens adfærd og tilstand, er det ekstremt krævende.


Når hjernen konstant er på overarbejde med at monitorere symptomer og analyserer, hvad man kan gøre, hvis der ikke umiddelbart er nogen løsning på ens helbredsmæssige situation. Når man oplever overvældende sensitivitet, store udsving og magtesløshed ved tilbagefald er det krævende at flytte fokus mod det større perspektiv, tillid, læring, muligheder, mod og handlekraft.


Det er krævende og tidskrævende at lære at styre, hvilke tanker, følelser, symptomer og energier, man fokuserer på, giver opmærksomhed og dvæler ved, så man kan træde ud af det kaotiske indre rum, som denne deltager oplevede.


Men betydningen af at lære det, kan ikke overvurderes.


Det vil sige at lære at flytte fokus væk fra symptomer og tankemylder og henimod ressourcer – i og omkring sig selv – der kan bruges til at blive rask eller leve bedre med det, man ikke kan ændre eller ikke har kontrol over snarere end at kæmpe imod det og dvæle ved det.


Den tilgang er også kendt som “salut genesis” efter Antonovsky’s banebrydende teori og tilgang til livsmestring, som har stor indflydelse på Kultur- og Sundhedsområdet.

AsoY skaber det “saluto-genetiske” skift visuelt og intuitivt vha. kunstværker og en struktureret metode og proces, der går bagom det kognitive og hjælper den enkelte med at flytte fokus væk fra problemer og henimod indre og ydre ressourcer.


Hermed AsoY adskiller sig radikalt fra traditionel stresshåndtering, kognitiv coaching og app-løsninger, der tager afsæt i prædefinerede problemstillinger og giver råd og anvisninger. AsoY faciliterer en åbnende og spørgende proces, hvor brugeren finder egne svar og identificerer netop de ressourcer, de har i og omkring sig selv til at håndtere netop deres udfordring.


App’en faciliterer en proces, der skal ses som fleksibel mestringsstrategi – ikke som en begrænsende “krykke” til skåneadfærd og konstant beroligelse.


Selvom mange oplever, at det er beroligende at bruge AsoY, handler det ikke om at få en strategier til at gøre “de rigtige ting” for at få symptomerne, bekymringerne, tankerne og følelserne til at gå væk, men om at have et værktøj på sig, som kan støtte én i at skifte fokus, i at finde ind i en ønsket tilstand, i at finde indre ro og klarhed, i at mærke livsenergi og kreativitet, så man får adgang til nye ideer og tænker i andre baner end man plejer – blot ved at lade sig guide.

FORSKELLEN PÅ RO OG BEROLIGELSE


App’en er ekstremt effektivt til at øve sig i at blive fortrolig med at skifte fokus, fordi den fungerer som et kompas til at lede sig selv ud af en kaotiske indre tilstand og ind i en ressourcefuld tilstand. På under 10 sekunder. Med visuel nudging og visuel opmærksomhedstræning.OPMÆRKSOMHEDSTRÆNING: HVILKEN FORM PASSER BEDST?


MINDFULNESS, METAKOGNITION, ASOY


Der er mange top-kvalificerede bud på, hvordan man kan træne sit fokus og sin opmærksomhed med mindfulness og metakognitiv psykologi (også kaldet “detached mindfulness”).

Begge er effektfulde på den lange bane. Den metakognitive tilgang skaber også imponerende resultater på den kortere bane. På få uger lærer man bl.a. stress-, angst- og depressionsramte og andre psykisk sårbare en metode til at flytte fokus fra et overdrevent og opslidende indre fokus på bekymringer, tankemylder og symptomer til et bevidst ydre fokus på livet og verden omkring sig.

Der er både elementer af metakognition og mindfulness bygget ind i AsoY, som også er en metode til at træne fokusskift, opmærksomhed, mindfulness og nærvær. Helt konkret begynder trin 1 med en mindful centreringsøvelse.

Samtidig er AsoY en helt anderledes og mere håndgribelig måde at gøre det på, fordi den bruger kunstværker. I modsætning til vores tanker, der er uhåndgribelige, flyvske og konstant stjæler vores opmærksomhed, er kunstværker fysisk afgrænsede genstande, der gør det lettere at fokusere.

Derfor er de exceptionelle, når man vil øve sig i at flytte fokus fx fra et indre fokus på stressende tanker og bekymringer (der måske plager dag og nat) til et ydre fokus på livet, verden og energien omkring sig: ikke mindst det forunderligt smukke.

For den æstetiske oplevelse hjælper ikke kun med at flytte fokus: som en bonus udløser den også kroppens “eget apotek” af naturligt stressreducerende og vitaliserende hormoner – og virker anti-inflammatorisk (læs mere her).

AsoYs strukturerede metode gør det enkelt at bruge kunstværker til hurtigt at fokusere, ændre mental tilstand og komme i en dybdegående selvrefleksionsproces. Selvom naturoplevelser i allerhøjeste grad også kan ændre vores mentale tilstand, løfte vores energi og give anledning til dybe indsigter, er det sværere at skabe en tilsvarende fokuseret, selvstyret og samtidig fuldstændig intuitiv proces, fordi naturoplevelsen er mere tilfældig og flydende.

AsoY træner og faciliterer fokusskift, selvindsigt og automatisk stress-reduktion ved hjælp af en enkel metode, der omsætter tre af kunstens helt grundlæggende kvaliteter, nemlig at:

KUNSTEN FÅR OS TIL AT STOPPE OP.

Når et billede fanger vores opmærksomhed, skærper det automatisk nærværet. Vi fokuserer. Det foregår helt intuitivt og går bagom det kognitive. Det er vigtigt, hvis man fx er stressramt, fordi stress svækker kognitive funktioner, som fornuften og koncentrationsevnen. Det er paradoksalt, for det er vores evne til at koncentrere os og fokusere, der gør, at vi kan fordybe os. Og i fordybelsen finder vi os selv. Glemmer tid og sted.

Der er rå mængder af både ro, nærvær, flow og energi at hente i fordybelsen. Den giver adgang til vores kreativitet og dermed til ideer, muligheder og ressourcer, der kan bruges til at komme ud af stressen.

Når det sker, sker det helt af sig selv. Det kan ikke forceres. Ligesom, at man ikke kan bestemme sig for at komme ud af stress, kan man ikke bestemme sig for at komme i fordybet flow. Men man kan bestemme sig for at skabe plads til det – og her hjælper kunsten os, fordi den helt automatisk kan få os til at stoppe op, hvis vi opsøger den.

KUNSTEN SPEJLER OS.

Kunstværker aktiverer det, man kalder “spejlneuroner” i hjernen, og det betyder, at de værker, vi hver især lægger mærke til spejler sider af os, behov, følelser, styrker, værdier eller aktuelle livstemaer. Spejlingen gør, at vi får kontakt med os selv.

Et typisk træk ved stress, angst og depression er netop, at man mister kontakten med sig selv, ens behov, selvværd, dømmekraft, modstandskraft og ressourcer, som er afgørende for at overvinde stressen, genfinde balancen og forebygge tilbagefald.

KUNSTEN HJÆLPER OS MED AT HUSKE, DET VI SER – I OS SELV

Det har stor betydning i forbindelse med stress, hvor kognitive funktioner som indlæringsevnen og hukommelsen typisk også er svækket, men nødvendige for at komme stressen til livs.

Det vil f.eks. kræve, at man lærer at identificere de faktorer, der bevidst og ubevidst trigger stressen dvs. uhensigtsmæssige omstændigheder, mønstre og adfærd, inklusiv prioriterings- og beslutningsadfærd – både ens egen og andres, som har indflydelse på én. Det kræver, at man derefter erstatter dem med mere hensigtsmæssige mønstre og husker dem, så de bliver forankret i ens hverdag på linje med andre fastforankrede mønstre og adfærd.VISUELT NUDGENDE OPMÆRKSOMHEDSTRÆNING I ASOYApp’en understøtter forankringsprocessen visuelt på en måde, der går bagom det kognitive. Det betyder, at man ikke skal tænke over det. For når man genser et af sine billeder, vil det på under 10 sekunder stimulere den visuelle hukommelse og gøre, at man øjeblikkeligt får kontakt med den ressourcefulde tilstand og de personlige ressourcer, man ønsker at holde fast i for at få det, som man gerne vil have det.

Det sker helt automatisk. Ens fokus flytter sig uden, at man skal gøre andet end at se. Den mentale tilstand ændrer sig. Og der dannes nye spor i hjernen, som er en forudsætning for, at indsigter ikke bare forbliver indsigter, men at de bliver integreret i tanke og handling.

Som den leder, der efter en tur igennem de 5 trin med Krøyers billede af kvinderne på stranden, hængte det op i sit kontor, fordi det var blevet et billede på den nye prioriterings- og beslutningsadfærd, hun ville forankre i sin hverdag og i sit lederskab.

Undervejs havde hun lagt mærke til, at det så ud som om, kvindernes fodspor var udvasket. Som om de stod stille. Det slog hende, at det var præcis det, hun havde brug for at gøre i sit daglige virke som leder:


Insistere på at give sig tid til at stoppe op. Ikke skynde sig. Men stå stille. Sidde stille. Være stille. Bare i få minutter – længere tid tager det ikke for bølgerne at vaske fodspor væk. Så kommer svarene af sig selv. Og klarheden.

Kunstens iboende evne til at få os til at 1) stoppe op 2) spejle os 3) hjælpe os med at huske det, vi ser i os selv, er tre afgørende momenter i enhver forandrings- og beslutningsproces.


For i det øjeblik, vi stopper op, mærker efter og får øje på vores ressourcer, kan vi bedre træffe den beslutning, der er rigtig for os i en given situation i stort og småt.

Det kan være noget så utrolig enkelt som at få set på og prioriteret, hvad er vigtigt og hvad kan vente – som det ikke er værd at skynde sig med og blive stresset over at få gjort. Hvem kan hjælpe? Hvad har jeg af muligheder? Hvad vælger jeg at gøre, hvad giver jeg slip på? Og hvorfor: altså hvilken værdi tager jeg beslutningen ud fra? Er det f.eks. ro, anerkendelse, mod, frihed, tryghed?

Når vi stopper op, får vi adgang til ressourcer, der kan gøre det lettere at møde en bestemt situation, beslutning eller person med klarhed, styrke, tillid og omsorg for os selv og andre, snarere end med forvirring, utilstrækkelighed, frygt og forsvar.

At vise omsorg for egne og andres behov er en måde at tænke mental sundhed på, der går helt tilbage til antikkens begreb om cura sui, som var en grunddisciplin i arbejdet med ens “selv”. Evnen til at lede sig selv – eller andre – ud af stress. Det kræver både disciplin og omsorg. Naturligvis lettere sagt end gjort. Mere om Personligt Lederskab & Stress her.

Om behov


AsoY guider til klarhed om behov med et kompas til at lede sig selv.OMSORG FOR EGNE OG ANDRES BEHOV

ER OGSÅ AT KUNNE UDSÆTTE DEMDet er afgørende, at man både kan mærke sine behov, give udtryk for dem – og udskyde dem. Ikke fortrænge dem, men udsætte og udskyde dem. Det kaldes også “responsudskyldelse”. Som stressramt har man typisk fortrængt grundlæggende behov for ro, restitution og selvomsorg gennem længere tid på samme måde, som man er nødt til i krisesituationer.

Responsudskydelse er derimod en bevidst beslutning om at udsætte tanker, bekymringer, følelser og behov: om at vente med at reagere på dem og bestemme sig for, hvornår man gør det. Forestil dig, at vente 1 minut på at reagere på en irritation eller en bekymring. Begge dele fjerner fokus, påvirker vores energi og kan mærkes i kroppen måske som hjertebanken og ondt i maven.

Forestil dig i stedet at man zoomer ud og spørger: “Hvad er der behov for i den her situation?”

Det er et stærkt spørgsmål.

Både når man har lyst til at eksplodere, fordi man ikke føler sig mødt og set, og når man føler sig magtesløs, fordi det, man kæmper for at få til at ske, ikke sker, og når man stresser over de mange ting, man skal nå, og skynder sig med alt – også med de små ting, man ikke behøver skynde sig med, men som gør, at man hele tiden er oppe i gear.

Vi falder til ro og giver slip, når vi opdager, at det, der ubetinget er behov for lige nu, f.eks. er restitution, bevægelse eller guidance. Det er en kæmpe udfordring, men meget kan faktisk som regel vente og bør måske endda vente, enten fordi tiden endnu ikke er moden til det, eller fordi det bliver gjort bedre og hurtigere, når vi har blik for nye løsninger og energi og overblik til at stille ind på det, der er allervigtigst at gøre – og ikke at gøre.

Responsudskyldelse træner os i at tage kontrol over, hvilke tanker, bekymringer, følelser og behov vi vælger at give opmærksomhed og energi. I at respektere andres behov. Og i at få overblik og klarhed over, hvad der er på færde og behov for i en given situation – i det indre og i det ydre. Uden at implodere!

Den opmærksomhed hjælper AsoY med at træne på få minutter hver dag med et værktøj, man har med sig hele tiden.

54 views0 comments

Recent Posts

See All

AsoY, kunst & hjernen

Kunsten er en vej til at forstå os selv. Det lyder kompliceret, men i virkeligheden er det meget enkelt: For hjernen elsker billeder. Og kunsten spejler os. Det vil sige, at de kunstværker, som vi hve

AsoY & automatisk stress-reduktion

“Cutting-edge” forskning viser, at kunstoplevelser reducerer stresssymptomer med 60-70% og øger livskvaliteten med 80-90%. De påvirker os helt ned på celleplan. Det kan øjeblikkeligt spores i blodet,

Comments


bottom of page